ALGEMENE VOORWAARDEN Blackfish

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.blackfish.be

We willen u hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw aankopen verwerken en afhandelen. De website www.blackfish.be biedt zowel “Blackfish Artikelen” als “Blackfish Partner Artikelen” te koop aan.

Blackfish Artikelen zijn alle artikelen die we op www. Blackfish.be aanbieden, behalve deze artikelen die worden aangewezen als Blackfish Partner Artikelen.

Blackfish Partner Artikelen zijn alle artikelen die we op www. Blackfish.be aanbieden en aanwijzen als Partner Artikel.

  1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN

1.1 Voor online bestellingen op www. Blackfish.be, worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse  taal. Wanneer u Blackfish Artikelen bestelt, sluit u een contract met Blackfish THV, Heldenhuldelaan 62 -B-2640 Mortsel; wanneer u Blackfish Partner Artikelen bestelt, heeft u ook een contract met de desbetreffende Blackfish partner. Blackfish partners worden specifiek aangeduid op elke pagina met de productgegevens. 1.2 Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Vervolgens zal u uw klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen, en desgevallend uw promotiecode kunnen gebruiken. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. Voor artikelen voorafgaandelijk moeten worden betaald (voorbehouden), is het contract bindend van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. Deze artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. We verzoeken u daarom om het volledig verschuldigd bedrag onmiddellijk te betalen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling, en uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen. 1.3 Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van uw bestelling uitzonderlijk is opgeschort in de volgende situatie omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd voor ons: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie. Bijkomend mogen wij het inkooprisico niet hebben aanvaard met betrekking tot de bestelde artikelen. 1.4 Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden, zelfs niet voor soortgoederen (waarvan enkel het type en de eigenschappen van de goederen worden vermeld). Onder onze stock wordt ook de stock begrepen van de desbetreffende Blackfish partner wanneer Blackfish Partner Artikelen worden besteld. Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen. 1.5 Wij leveren in België of u kan ophalen. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.

  1. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN, DRINGENDE (‘EXPRESS’) LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT

2.1 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen. 2.2 De artikelen blijven onze eigendom of desgevallend de eigendom van de betrokken Blackfish partner tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten. 2.3 Wij rekenen geen verzendkosten aan, behalve voor express leveringen. Een express levering is optioneel en slechts mogelijk voor bepaalde bestellingen. Wanneer u uw bestelling plaatst, zal u zien of deze optie beschikbaar is voor uw specifieke bestelling en wat dit kost. De artikelen zullen dan uiterlijk geleverd worden binnen de twee werkdagen. Indien de artikelen niet binnen deze verzendtijd aankomen, zullen wij u de verzendkost terugbetalen.

  1. BETALING

3.1 Algemeen aanvaarden wij voorlopig alleen de volgende betaalmethodes: bancontact. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie. 3.2 In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we overgaan tot verzending van uw bestelling. 3.3 De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure. Per verstuurde interne rappel door Blackfish zal een forfaitaire administratieve kost van 10 EUR in rekening gebracht worden. Wanneer Blackfish de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zoals bijvoorbeeld een incassobureau, zal daarvoor een forfaitair bedrag in rekening gebracht worden van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 40 euro, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Op ieder bedrag dat niet (volledig) op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling de wettelijke interest aangerekend worden. Voor elke laattijdige terugbetaling door Blackfish, heeft u recht op een forfaitaire schadevergoeding van 5% zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, evenals op wettelijke interesten op het verschuldigd bedrag. De geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van de leveringen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

  1. KORTINGSBONNEN EN VERZILVERING

4.1 Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd. 4.2 Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Kortingsbonnen mogen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te kopen. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van kortingsbonnen. 4.3 De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de korting bon of de waarde hiervan overschrijden. Als de korting bon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd. 4.4 Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een korting bon wilt verzilveren, zal u uw promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingsbonnen te gebruiken. Kortingsbonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren. 4.5 Indien u een korting bon heeft gebruikt bij uw bestelling en, ten gevolge van een herroeping door u, de totale waarde van uw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van uw korting bon, behouden we ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die u behoudt.

  1. CADEAUBONNEN EN VERZILVERING

5.1 Cadeaubonnen zijn bonnen die kunnen worden aangekocht. Zij kunnen enkel verzilverd worden om Blackfish Artikelen en Blackfish Partner Artikelen aan te kopen en kunnen niet worden gebruikt om andere of meer cadeaubonnen te kopen. Indien de waarde van de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de bestelling, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. Indien de waarde van de cadeaubon de totale prijs van uw bestelling overschrijdt, zullen wij het verschil als tegoed op uw account ‘Mijn Blackfish’ crediteren. 5.2 Cadeaubonnen en tegoeden kan u enkel gebruiken vóór u uw bestelling afrondt. Indien u een cadeaubon wilt gebruiken, zal u uw cadeaucode moeten ingeven gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, maar alvorens u betaalt. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken. 5.3 De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten, en zullen geen interesten opleveren; ook niet wanneer u uw herroepingsrecht uitoefent. 5.4 Gelieve naar “Mijn Blackfish” te gaan op www. Blackfish.be teneinde uw cadeaubonnen te verzilveren en te gebruiken op uw klantenrekening of om uw tegoedsaldo te raadplegen.

  1. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT TEN AANZIEN VAN Blackfish ARTIKELEN

INDIEN U Blackfish ARTIKELEN AANKOOPT, GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE EN RICHTLIJNEN TE LEZEN EN TE VOLGEN.

Informatie omtrent het herroepingsrecht: 6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.4 en 6.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. 6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Blackfish THV, Heldenhuldelaan 62, B-2640, of per e-mail: info@ Blackfish.be) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzondering op het herroepingsrecht 6.3 U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bv. cosmetica en ondergoed) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u niet meer verzaken aan de aankoop.

Bij bestelling van juwelen vervalt het herroepingsrecht aangezien deze door een juwelier worden gemaakt. Uw bestelling wordt onmiddellijk na betaling doorgegeven aan de juwelier zonder herroepingsmogelijkheid van uw opdracht.

Gevolgen van de herroeping 6.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 6.5 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel 9, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. 6.6 U dient de goederen onverwijld, aan ons (Blackfish, Heldenhuldelaan 62, B-2640 Mortsel) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen (behalve de juwelen)  terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 6.7 De kosten voor terugzending van de goederen zijn voor uw rekening 6.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

  1. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT TEN AANZIEN VAN Blackfish PARTNER ARTIKELEN

INDIEN U Blackfish PARTNER ARTIKELEN AANKOOPT, GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE EN RICHTLIJNEN TE LEZEN EN TE VOLGEN.

Informatie omtrent het herroepingsrecht: 7.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 7.4 en 7.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. 7.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Blackfish THV, Heldenhuldelaan 62, B-2640, of per e-mail: info@ Blackfish.be) Uitzondering op het herroepingsrecht 7.3 U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bv. cosmetica en ondergoed) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u niet meer verzaken aan de aankoop. Bij bestelling van juwelen vervalt het herroepingsrecht aangezien deze door een juwelier worden gemaakt. Uw bestelling wordt onmiddellijk na betaling doorgegeven aan de juwelier zonder herroepingsmogelijkheid van uw opdracht.

Gevolgen van de herroeping 7.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 7.5 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel 9, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. 7.6 U dient de goederen onverwijld, aan ons (Blackfish, Heldenhuldelaan 62, B-2640 Mortsel) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen (behalve de juwelen)  terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 7.7 De kosten voor terugzending van de goederen zijn voor uw rekening 7.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend met betrekking tot verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken na de levering en voor juwelen.

  1. TERUGBETALINGEN

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied.

  1. KLANTENDIENST

De klantendienst kan worden gecontacteerd via info@blackfish.be.

  1. VARIA

10.1 Onze aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen. 10.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken op www.blackfish.be. U kan dit document ook afdrukken of opslaan door de geschikte functies te gebruiken in uw web browser (normaal Document -> Opslaan als). U kan dit document ook downloaden en archiveren als pdf door hier te klikken. Om het pdf-document te openen, zal u Adobe Reader nodig hebben, dat u gratis kan downloaden op www.adobe.be, of een gelijkaardig pdf-lezer. 10.3 U kan de details van uw bestelling ook gemakkelijk archiveren door ofwel de algemene voorwaarden te downloaden en de geschikte functies in uw web browser te gebruiken om de samenvatting van uw bestelling op te slaan zoals dit verschijnt op de laatste pagina van het bestelproces in de webshop, of door de automatische bevestiging van de bestelling af te wachten die we ook versturen naar het door u aangeduid e-mailadres na het afronden van uw bestelling. De bevestiging van de bestelling per e-mail omvat de details van uw bestelling en onze algemene voorwaarden en kan gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen met uw e-mailprogramma. Wij archiveren de inhoud van uw contract gedurende maximaal drie jaren. U kan de details van uw recente bestellingen vinden op uw account ‘Mijn Blackfish’. 10.4 De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze link: http://ec.europa.eu/od . 10.5 De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 10.6 Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

Met vriendelijke groeten,

Blackfish THV – Heldenhuldelaan 62, B-2640 Mortsel

RPR Antwerpen – BE069.932.087

 

Laatst bijgewerkt : 14 december 2018

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search